จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 42884  ครั้ง
หน่วยงานการศึกษาอำเภอเบตงและอำเภอธารโตจัดงานวันครูประจำปี 2556
   ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เทศบาลเมืองเบตง เป็นเจ้าภาพจัดงานวันครูประจำปี 2556 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3และสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรณาพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูทุกสังกัดในการแสดงพลังอันสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษา โดยมีนายสุรชาติ ฟ้าอรุณ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานกล่าวเปิดและว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ประธานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 กล่าวรายงาน
ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ในนามประธานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ในทุกๆ ปีการจัดงานวันครูหน่วยงานการศึกษาทั้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดมัธยศึกษา สังกัดสถานศึกษาเอกชน สังกัดเทศบาลเมืองเบตง และสังกัดการอาชีวศึกษาในพื้นที่อำเภอเบตงและธารโตจะสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพและในปีนี้เทศบาลเมืองเบตงเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะล เขต 3 และสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 โดยกำหนดกิจกรรมออกเป็น 3 ภาค ภาคเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตร พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทั้งของศาสนาอิสลามและพุทธ มอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัลครูสอนดีเด่น พร้อมทั้งรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน 37 ราย ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครูสานสัมพันธ์ความร่วมมือให้เกิดความสามัคคีระหว่างกันมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฟุตบอล ประกวดพาเหรด และประกวดกองเชียร์ของคณะครู 7 หน่วยกีฬา โดยมีหน่วยกีฬาจากสำนักงานเขตการศึกษารัฐเปรัค ประเทศมาลเซียมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย ในส่วนภาคกลางคืนจะเป็นกิจกรรมการแสดงของแต่ละหน่วยกีฬาและเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 1,000 คนที่ช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาให้มีความก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ยังได้กล่าวอีกว่าสำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นและรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 มีดังนี้ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น นางพรทิพย์ สายะเวส ครูร.ร.บ้านยะรม นายครรชิต แซ่โฮ่ ครูร.ร.จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม.15 รางวัลหนึ่งแสนครูดี นางซาลีตา เจะมิง ผอ.ร.ร.นิคมสร้างตนเองธารโต 6 นางจงจิตต์ อินทจักร นางวรรณา วงษ์วิริยะกิจ นางวิจิตรา นุทกุล ครูร.ร.บ้านด่านสันติราษฎร์ นงสุภาภรณ์ แขกไทย ครูร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต นายมนัส เกื้อภาระ ครูร.ร.บ้านบัวทอง นางบุญนำ กาฬสิงห์ ครูร.ร.บ้านบาแตตูแง นางขนิษฐา วงศ์พิพัฒน์กุล นางนฤมล เบ็ญญามา นางประดับ สาและ นางสาวเยาวรัตน์ จันทราวิสุทธิ์ ครูร.ร.บ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์” นายพีรพัฒน์ เทพชูแดง นางสาวริศฐากิ์ โพธิ์ทอง นางสุอัญชุลี ทองนอก ครูร.ร.บ้านราโมง นางจินตนา แวมายอ ครูร.ร.บ้านแหร นายพนัส ศิริสุวรณ ครูร.ร.บ้านใหม่ (วันครู 2503) นางดวงแข ศิริสุวรรณ นางสาวนินูรีตา นิโซะ นายมะรอยาลี บือฮะ นางสาวเยาวลักษณ์ ชนะชัย นางสาวเสาวภา บาฮา นายอัลอามีน ซียง ครูร.ร.บ้านอัยเยอร์เวง นางคำนึงนิตย์ จันทร์แก้วแร่ นายสันติ ไข่มุก นางวลัยพร เพชรทอง นางศุทธินี ศรีรักษา ครูร.ร.ถนอมศรีศึกษา นางสาวรัตยา มะเท ครูร.ร.เทศบาล 3 บ้านกุนุงจนอง นางชนกวนัน หากันได้ นายอับดุลเลาะ เจ๊ะอาแซ นางอรอนงค์ เทพหล้า ครูร.ร.เทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู นางนวลอนงค์ บาฮา นางสาวพรรษา นุ่นศสรี ครูร.ร.เทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ นางฮาลีมะฮ์ มะมิง ครูร.ร.เทศบาล 6 ประชาสัมต์ และผลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชนะเลิศ ได้แก่หน่วยกีฬากลุ่มธารโต รองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยกีฬากลุ่มร.ร.เอกชน รองชนะเลิศอันดับ 2 หน่วยกีฬากลุ่มอัยเยอร์เวงกับกลุ่มตาเนาะแมเราะ ประกวดขบวนพาเหรด ชนะเลิศได้แก่ หน่วยกีฬากลุ่มยะรมกับร.ร.บ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์” รองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยกีฬากลุ่มเอกชน และรองชนะเลิศอันดับ 2 หน่วยกีฬากลุ่มอัยเยอร์เวงกับกลุ่มตาเนาะแมเราะ การประกวดกองเชียร์ ชนะเลิศได้แก่ หน่วยกีฬากลุ่มอัยเยอร์เวงกับตาเนาะแมเราะ รองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยกีฬากลุ่มร.ร.เอกชน และรองชนะเลิศอันดับ 2 หน่วยกีฬากลุ่มยะรมกับร.ร.บ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์”

--- ภาพประกอบข่าว --
หน่วยงานการศึกษาอำเภอเบตงและอำเภอธารโตจัดงานวันครูประจำปี 2556

เสนอข่าวโดย เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว  เมื่อ 2013-01-17