ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
 


 


บทความการศึกษา เรื่องที่ 5 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 10714 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน

คลิกอ่านเรื่องอื่น ๆ


สถานศึกษาจะเตรียมการอย่างไรเพื่อรับการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558)

      ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. เป็นการประเมนิแบบอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว ไม่มีการประเมินอิงสถานศึกษาเหมือนการประเมินรอบแรก 2. ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก โดยให้นน้ำหนักร้อยละ 80 และใช้ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 3. ประเมินโดยวิธีการและใช้ข้อมูลเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ และเชิพัฒนาการ 4. ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อกระตุ้นให้การประกันคุณภาพภายในมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 5. ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยให้น้ำหนักร้อยละ 20 และให้ความสำคัญกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ครู เครื่องมืออุปกรณ์ คุณภาพและความพร้อมของผุ้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานและการประกันคุณภาพภายใน 6. ลดจำนวนมาตรฐานและตัวบ่งชี้ลง โดยถ่ายโอนมาตรฐานและตัวบ่งชี้เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าและกระบวนการให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพภายใน

      มาตรฐานสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก มี 4 มาตรฐาน 1. มาตรฐานผลการจัดการศึกษา มี 8 ตัวบ่งชี้ 1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพที่ดี 2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4) ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 5) ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 6) ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 7) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 8) พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษและต้นสังกัด 2. มาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา มี 2 ตัวบ่งชี้ 1) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 2) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 3. มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี 1 ตัวบ่งชี้ - ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 4. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มี 1 ตัวบ่งชี้ - ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

      การเตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป./สพม.ควรเตรียมการในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) จัดประชุมชี้แจงการประเมินภายนอกรอบสามให้แก่สถานศึกษาที่จะรับการประเมนิในรอบแรก เดือนมิถุนายน 2554 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือศึกษานิเทศก์รับผิดชอบไปติดตามให้คำแนะนำแก่สถานศึกษา รวมทั้งให้การนิเทศติดตามก่อนการประเมิน 3) จัดให้มีการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 4) เตรียมเอกสารและศึกษาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554 - 2558) รวมทั้งมีการบำรุงขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. ตามสมควร

      ระดับสถานศึกษา ควรดำเนินการดังนี้ 1) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม แยกเป็นรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 2) ศึกษาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554 - 2558) ฉบับสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาปฐมวัย ให้เข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้ 3) ดำเนินการรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ ร่องรอยที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหรือแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ สมศ. 4) แต่งตั้งกรรมการและดำเนินการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผล ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

      5) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์)และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยยึดมาตรฐาน 15 มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 6) จัดให้มีการทบทวนปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาให้เหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 7) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาปฐมวัย (โรงเรียนสังกัด สพป.) โดยได้รับความเห้นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และต้องส่งให้ต้นสังกัดและสมศ.ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการประเมิน 8) เตรียมบุคลากรทีรับผิดชอบการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตลอดจนแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในการอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะผู้ประเมิน 9) อำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการประเมินตามสมควรและเหมาะสม ในวันที่มีการประเมิน ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งที่ได้รับการประเมินจงโชคดีและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสมศ.นะค่ะ

      ประชาสัมพันธ์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
34 หมุ่ที่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
073-232443 edu_yala3@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง