ผอ.สพป.ยล3มอบนโยบายปิดภาคเรียน
ช่วงวันตรุษอีดีลเพื่อป้องกันการขาดเรียน
 

ผอ.สพป.ยะลาเขต3มอบนโยบายปิดภาคเรียน
ช่วงวันตรุษอีดีลเพื่อป้องกันการขาดเรียน
               ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า เนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้มีมติจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เห็นชอบให้เป็นนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาเปลี่ยนแปลงการปิดเปิดภาคเรียนเป็นรายปี ในช่วงเดือนรอมฎอนและวันตรุษของชาวไทยมุสลิม เฉพาะในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เพื่อป้องกันการขาดเรียนของนักเรียนในวันดังกล่าว ปีนี้ จึงได้กำหนดปิดภาคเรียน จากเดิม ภาคเรียนที่ 1 ปิดวันที่ 11 – 30 ตุลาคม 2557 เปลี่ยนเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 ปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2557 ช่วงที่ 2 ปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 พร้อมทั้งให้สถานศึกษา และกลุ่มงานทุกกลุ่มดำเนินงานโครงการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ตลอดจนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษากำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2557 และขอให้สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการฝึกนักเรียนในแต่ละกิจกรรมที่จะส่งเข้าร่วมประกวดเพื่อคัดเลือกจัดส่งในระดับภาคใต้ต่อไป
          (1 กรกฎาคม 2557) ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองเบตง นายสมมาต ศรีใหม รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต3 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 6) พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งสังกัดเทศบาลเมืองเบตง สังกัดสถานศึกษาเอกชน สังกัดสพฐ. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดให้กองลูกเสือ เนตรนารี ทั่วราชอาณาจักร จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาลูกเสือให้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และศีลธรรม เพื่อบ่มนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามประเพณีบ้านเมืองและตามอุดมการณ์ของลูกเสือ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องลูกเสือและนับว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และถาวรสืบไป
           เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้มอบหมายให้นายพิพัทธ์ สัจจะบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นประธานเปิดงานสัมพันธ์ชุมชน ครบรอบ 53 ปี โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยกำลังในพื้นที่และคณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน เพื่อร่วมกันทำบุญโรงเรียน สร้างความสามัคคี ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทยและระดมทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู นางวรรณา ศรีสุริยพงษ์ ตำแหน่งครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาเราะซูซู กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 เป็นวันครบรอบ 53 ปีของโรงเรียนบ้านจาเราะซูซู เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญโรงเรียน เพื่อสร้างความสมัคคี ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทยและระดมทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน จึงได้จัดโครงการสัมพันธ์ชุมชนขึ้น ซึ่งภายในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอีกด้วย
 

ข่าวย่อย
          สพป.ยะลา เขต 3 พัฒนาครูด้านการวิเคราะห์และสร้างบทอ่านตามแนวทางการประเมินผล PISA เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ที่ห้องประชุมบาลา ฮาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายสมศักดิ์ อินทจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผการจัดการศึกษาเป็นประเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสร้างบทอ่านตามแนวทางการประเมินผล PISA เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติโดยมีครูทั้งสังกัดสพป. สพม.และเทศบาลเมืองเบตง เข้าร่วมจำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 นางเสาวลักษณ์ บุญกำเหนิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability) ในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ทัดเทียมนานาชาติ หลังจากผลการทดสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในระดับชาติและนานาชาติมีแนวโน้มต่ำลงอย่างน่าวิตก พร้อมนี้เพื่อสนองนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ และฝึกสร้างบทอ่าน ตามแนวทางการประเมินผล PISA ขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2557 สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการเรียน และยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ นอกจากนี้แล้วยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ วิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องของการสร้างบทอ่านตาม แนว PISA ระดับประเทศมาถ่ายทอดความรู้ให้กับครูในพื้นที่อีกด้วย @@@สพป.ยะลา เขต 3 วางพวงหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมครูผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ได้วางพวงหรีด นางสาวกชวรรณ สอนคูณ ครูโรงเรียนบ้านปะเด็ง ที่ฌาปนาสถานเทศบาลเมืองเบตง ศาลา 1ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 พร้อมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพในคืนวันที่ 26 มิถุนายน 2557 วเลา 20.00 น. และขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและผู้ใดมีความประสงค์ร่วมทำบุญ ให้รวบรวมเงินส่งที่กลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 @@@รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปี การศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนสรณ์) นายสุริยัณ จันทร์ทบ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายบรรเทิง ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) กล่าวรายงาน นายบรรเทิง ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ได้จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีพุทธ นักเรียนสามารถนำหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต และเพื่อพัฒนาคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ได้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 183 คน โดยนิมนต์พระอาจารย์โฆษิต โฆสิโต จากสำนักสงฆ์ธัมมะโฆษิตวนาราม (ก.ม. 16 ) มาเป็นวิทยากรให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย

 


ฉบับที่ 139 วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 134723 ครั้ง Your IP Address is 54.81.52.32
            ที่โรงแรมกาเด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1/2557 และมอบเกียรติบัตรให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะที่ทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานการศึกษาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว รองผอ.สพป.ยะลา เขต3เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวทองกรณีนักเรียนเป็นลมล้มป่วยขณะเรียนวิชาลูกเสือ
 

สพป.ยะลาเขต3เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวทอง
กรณีนักเรียนเป็นลมล้มป่วยขณะเรียนวิชาลูกเสือ

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวทองกรณีที่ปรากฎข่าวในสังคมออนไลน์ว่าข้าราชการครูมีพฤติกรรมลงโทษนักเรียนนที่ไม่เหมาะสม เหตุเนื่องจากนักเรียนเป็นลมล้มป่วยกลางแดดขณะเรียนวิชาลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในช่วงเดือนถือศีลอด นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า จากการรายงานเบื้องต้นทางโรงเรียนได้มีการร่นเวลาเรียนให้เลิกเรียนเร็วขึ้น เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนได้เตรียมความพร้อมในเดือนถือศีลอดและพบว่าเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 นายมนัส เกื้อภาระ พร้อมด้วยนายวิรูญ ศักดิ์สองเมือง นายพจนาถ เชาว์ทอง ผู้กำกับลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านบัวทอง ได้มีการจัดการเรียนการสอนในคาบเรียนสุดท้าย ของการสอนวิชาลูกเสือสามัญในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ที่บริเวณใต้ร่มไม้ข้างสนามฟุตบอลของโรงเรียน ขณะที่ได้ดำเนินการเปิดกอง ตรวจการแต่งกาย และอุปกรณ์การเรียน คือ เชือกลูกเสือ ทั้งนี้มีนักเรียนไม่ได้นำอุปกรณ์มา รวมเด็กชายแวลุกมัน แปเงาะอีแล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วย เลยได้สั่งให้นักเรียนถอยหลังไปจากบริเวณแถวเดิมเพือไปยืนรอเรียนในลำดับถัดไป หลังจากนั้นได้ยินนักเรียนส่งเสียงว่ามีนักเรียนเป็นลม ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือจึงได้นำนักเรียนไปทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ต่อมาได้ปรากฎในโซเชียลเน็ตเวิร์ค Facebook ว่าครูลงโทษนักเรียนที่ไม่เหมาะสมในช่วงเดือนบวช นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 กล่าวต่ออีกว่า หลังจากที่ทราบข่าวข้อเท็จจริงจึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเยียวยาและพบปะพูดคุยทำความเข้าใจว่าเด็กชายแวลุกมัน แปเงาะอีแล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ป่วยอยู่ก่อนแล้วในขณะเรียนวิชาลูกเสือและได้ถือศีลอดด้วย ทำให้เป็นลมล้มป่วยกลางแดดขณะที่ยืนถูกทำโทษ ซึ่งครูนั้นมีความตั้งใจสอนนักเรียนเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว อาจจะประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่รู้ว่านักเรียนป่วย พร้อมขอโทษผู้ปกครองนักเรียนจากเหตุการณาที่เกิดขึ้น โดยมี นายเจริญ แขกไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหรและประธานกลุ่มรวงข้าว นายเจ๊ะเฮง มีนา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 หน่วยกำลังในพื้นที่ร่วมเยี่ยมนักเรียนในครั้งนี้ ในวันเดียวกันนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครู ทหาร ตำรวจ และคณะครูโรงเรียนบ้านบัวทอง ทบทวนสถานการณ์เพื่อร่วมพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและป้องกันเหตุ โดยมติที่ประชุมได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าหากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียนหรือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้นำในส่วนต่างๆ จะต้องประสานกันอย่างใกล้ชิดและร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาและระงับเหตุให้ได้เป็นการเบื้องต้นก่อน แล้วมีการประชุมพบปะร่วมกันเพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมกับมอบอินทผาลัมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป ณ ที่ว่าการอำเภอธารโต ผู้ปกครองนักเรียน กล่าวว่า เรื่องนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยหากครูผู้สอนได้ชี้แจงเหตุผลและกล่าวขอโทษและทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตนรู้สึกเสียใจเช่นเดียวกันที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสาร และมีการแพร่หลายในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ค.

 
           เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยนางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายนพดล หมะโส นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ ร่วมพิธีรดน้ำศพ อส.ทพ.ดอนชัย แดงอารีย์ อายุ 31 ปี ตำแหน่ง พลปืนเล็ก ร้อย ทพ.3314 ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยคณะครูเส้นทางสายบ้านธารโต –บ้านปูยุด ม.1 อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้เสียชีวิตจากเหตุการความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในวันเดียวกันนี้ยังมีการเคลื่อนย้ายศพ เพื่อไปตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 214 ม.4 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายอีกด้วย
           นายสมมาต ศรีใหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมพันธ์ชุมชน ต้อนรับรอมฎอนโรงเรียนบ้านราโมง ภายใต้โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประจำปี 2557 มีผู้ปกครองนักเรียนร่วมงานจำนวนมาก โดยมีนายแวดอยะ มะลี ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านราโมงกล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านราโมง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายประสิทธิ์ อ้วนเส้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราโมง กล่าวว่า การจัดงานสัมพันธ์ชุมชน ต้อนรับรอมฎอน ครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ภายใต้โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และการจัดงานต้อนรับรอมฎอนก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมในการที่จะต้องปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอน เดือนแห่งความประเสริฐของชาวมุสลิมทั่วโลก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราโมง ยังได้กล่าวอีกว่า เนื่องจากปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนกำหนดจัดงานละศิลอดช่วงระหว่างเดือนของการถือศีลอดทุกปี แต่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของผู้ปกครองนักเรียนที่จะต้องปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเวลาสั้นๆ ของการละศีลอด หลังจากที่พบปัญหาปีนี้ได้เปลี่ยนวันจัดงาน โดยกำหนดจัดงานก่อนวันถือศิลอดภายใต้ชื่อ งานสัมพันธ์ชุมชน ต้อนรับรอมฎอน ตามโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประจำปี 2557 พร้อมทั้งได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มาให้ความรู้และข้อปฏิบัติในช่วงการถือศีลอดตลอดระยะเวลา 1 เดือนกับผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะเห็นว่ามีผู้ปกครองให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต3
34 หมู่ 7 ยะรม เบตง ยะลา
0 7323 2443หรือ 0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557
  ที่โรงแรมกาเด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1/2557 และมอบเกียรติบัตรให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะที่ทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานการศึกษาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว รองผอ.สพป.ยะลา เขต3เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวทองกรณีนักเรียนเป็นลมล้มป่วยขณะเรียนวิชาลูกเสือ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับคณะ SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GRIK สังกัดสำนักงานการศึกษาอำเภอกริค รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย จำนวน 30 คน สู่องค์กรแห่งรอยยิ้มด้วยความอบอุ่น ในการมาศึกษาดูงานระบบ My – Office และร่วมออกรายการวิทยุเพื่อการศึกษาเสมา ยะลา เขต 3 ทางคลื่น FM 93 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตงโดยมีนายฮัมดัน ตามาซอ ครูโรงเรียนบ้านยะรมและประธานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะล เขต 3 เป็นผู้ดำเนินรายการพิเศษ ภาคภาษามาลายู และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองเบตงอีกด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเกียรติประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกมส์ ครั้งที่ 6 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวรายงาน ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
นายสุริยัณ จันทร์ทบ รอง ผอ.สพป.ยะลาเขต 3 ได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลาเขต 3 นำคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาเข้า ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสมศรี ธัญญเกษตร โดยมีญาติ ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ตำรวจ รวมทั้ง ผอ.สพป.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยผู้เข้าร่วมงานยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้า และก่อนที่จะเริ่มพิธี ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อร่วมไว้อาลัยให้แก่ครูสมศรีด้วย จิรา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการ Safe Zone School เพื่อติดตั้งระบบ CCTV เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 29 มกราคม 2557
ณ โรงแรมแกรนด์ดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายศุภวริศก์ เพชรกาฬ นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดงานวันครูประจำปี 2557 โดยมีหน่วยงานราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอเบตง และอำเภอธารโต รวมทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ซึ่งทางสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูทุกสังกัดในการแสดงพลังอันสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษา เมือวันที่ 16มกราคม 2557 จิรา ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/เครือข่ายปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556
คณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ประกอบด้วย นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้แทน กพป. ผู้แทน ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่ฯ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนนักเรียนผู้แทนผู้ปกครอง นักประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่ฯ ร่วมประชุมเสวนาขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “ การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ปี 2556 จุดที่ 3 ภาคใต้ 14 จังหวัด เมื่อวันที่ 17 - 18 พ.ย. 56 ซึ่ง สพฐ.จัดขึ้น ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย และเยี่ยมชมนิทรรศการที่ได้จัดแสดงขึ้น เกสรี ปชส.สพป.ยล3 ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556
ณ โรงแรมกาเด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอธารโต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณ เปี่ยมสุข 56” ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ในสังกัดสพป.ยะลา เขต 3 โดยมีว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวให้โอวาทและกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต และเชิดชูเกียรติแกผู้เกษียณอายุราชการที่ได้เสียสละทุ่มเทให้กับหน้าที่ราชการและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูให้กับลูกศิษย์ได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี สำหรับปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 10 ราย ประกอบด้วย นิติกร จำนวน 1 คน นางสาวปภัสนา โนมพรรณ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 1 คน นายอิสมาแอ แมเราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ข้าราชการครู จำนวน 5 คน นางธนิดา ฤทธิชัยบวร ครูร.ร.บ้านบาแตตูแง นายสุขเกษม นราพงศ์ศาสน์ ครูร.ร.บ้านราโมงและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชน นางสุฝน สินสมรส ครูร.ร.สังวาลย์วิ 5 นายอเนก แสงศรีคำ ครูร.ร.บ้านตาเนาะแมเราะ นายชมศรีอินทร์ ครูร.ร.บ้านไทยพัฒนา และลูกจ้างประจำจำนวน 3 คน นายสุวิทย์ อวิรุทธพงศ์ พนักงานบริการ ร.ร.บ้านธารน้ำทิพย์ นายเฉลิม พรหมจันทร์ พนักงานบริการ ร.ร.บ้านจุโป และนายเจ๊ะบอสู หะมะ พนักงานบริการ ร.ร.บ้านเยาะ ซึ่งในงานมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเบตง อำเภอธารโต ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษามาร่วมแสดงมุทิตาจิตจำนวนร่วมกว่า 600 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้เสนอนโยบายการปิดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2556 ในคราวประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เพื่อส่งเสริมการปฎิบัติศาสนกิจการละศีลอดในเดือนรอมฎอนและการเฉลิมฉลองในวันอีดีลฟีตรีตลอดจนเพื่อป้องกันการขาดเรียน ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556
ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง นายมนูญ จันทร์สุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้รับมอบหมายให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาการลูกเสือขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ 3 ของโลก โดยมีลูกเสือและเนตรนารีในสังกัดสพฐ. สังกัดสถานศึกษาเอกชน สังกัดเทศบาล สังกัดมัธยมศึกษาร่วมเดินสวนสนามเป็นจำนวนมาก นายนิพัทธ์ สัจจะบุตร ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ในนามคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กล่าวว่า กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนมีระเบียบวินัย เป็นคนดี เสียสละ ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยโดยกระบวนการลูกเสือเป็นแนวทางในการพัฒนา ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้นำกระบวนการลูกเสือพัฒนากิจการลูกเสือ 2 ด้าน ด้านแรกคือการบริหาร โดยได้จัดตั้งกองลูกเสือ จำนวน 5 กอง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 55 คน ด้านที่สอง คือ ด้านการพัฒนากิจการลูกเสือ ด้วยการส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือในระดับขั้นความรู้เบื้องต้นและขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน 84 คน สนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือระดับต่างๆ จำนวน 25 คน จัดงานชุมนุมลูกเสือไทย – อาเซียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้กิจการลูกเสือไทยมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดความรัก สมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยยึดความมีระเบียบวินัยในตนเองเป็นที่ตั้ง บังเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/15 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า