สพป.ยล3จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
วิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 

สพป.ยล3จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
วิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
               เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Free Radio Network เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารและการรักษาความปลอดภัยครูให้มีคุณภาพ รวดเร็ว ฉับไวในการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตบริการ โดยมีบุคลากรทางการศึกษา กำลังพลชุดรักษาความปลอดภัยครู ทหาร ตำรวจเข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และระบบการติดต่อสื่อสาร เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถส่งข่าวสารได้อย่าง รวดเร็ว ฉับไว ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงได้จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แบบ Free Radio Network (FRN) ขึ้นเพื่อขยายผลการใช้ระบบให้กับเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารประจำโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายและเขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถรู้ ความเข้าใจในการใช้วิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และผ่านระบบทวนสัญญาณ ตลอดจนเกิดทักษะในการใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ พร้อมทั้งได้ฝากไปยังผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายวิทยุทุกคนว่า สำหรับ ข่าวสารที่ส่งออกไปแล้ว ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องก่อนและถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องลับก็ให้เก็บรักษาความลับด้วย เกสรี ปชส.สพป.ยล 3 ภาพ/ข่าว
          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้นำโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมประกวดคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ Best Pratice ระดับโซนภูมิภาคเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู โรงเรียนบ้านปะเด็ง และโรงเรียนบ้านศรีนคร จากโรงเรียนที่เข้าร่วมคัดเลือกในระดับโซนนี้ทั้งสิ้นจำนวน 55 โรง คัดเหลือ 22 โรง เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกแข่งขันการจัดนิทรรศการในระดับโซนภูมิภาคภาคใต้ในวันทึ่ 18 พฤศจิกายน 2557 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะช่วยยกระดับการบริการการศึกษา อย่างมีคุณภาพ ด้วยการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยกิจกรรมการประกวดคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่ต้องการพัฒนาและมุ่งหวังให้โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มากกว่าร้อยละ 50 โรงทั่วประเทศได้จัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการจัดประกวดครั้งนี้ สพฐ.ได้กำหนด 10 รางวัลสุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจาก 5 ภูมิภาค เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างยั่งยืน ต่อไป เกสรี ปชส.สพป.ยล3 ข่าว/ทีมงานเครือข่ายปชส. ภาพ
           เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ทีมงานครอบครัวข่าว 3 เปิดพื้นที่ข่าวสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 “เติมกำลังใจให้เบตง” ตามโครงการคาราวาน ข่าว ลมหายใจปลายด้ามขวานข่าว ลมหายใจปลายด้ามขวาน ณ จุดเกิดเหตุคาร์บอมบ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเสนอข่าวพิธีทำบุญละหมาดฮายัจญ์ตามหลักศาสนาอิสลามและพิธีถวายสังฆทาน ตามหลักศาสนาพุทธ สำหรับช่วงเย็นก็เป็นพิธีจุดเทียนรำลึกผู้เสียชีวิต ซึ่งมีนางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหาร ส่วนราชการทุกส่วน ประชาชน ศิลปินดาราร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน นอกจากนี้ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจักรยานยืมเรียนเพื่อน้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน ชุดอุปกรณ์กีฬา เครื่องเด็กเล่นจำนวน 15 ชุด จากทีมงานครอบครัวข่าว 3 ที่ได้นำมามอบให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนอำเภอเบตง พร้อมทั้งมีทีมศิลปินดารามา เพื่อสร้างความบันเทิงและให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับอำเภอเบตง ซึ่งถือเป็นเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรจักรยานยืมเรียน ชุดอุปกรณ์กีฬา เครื่องเด็กเล่น ครั้งนี้มีจำนวน 10 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาข่อย โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต โรงเรียนบ้านยะรม โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ โรงเรียนบ้านบาแตตูแง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 โรงเรียนบ้านใหม่วันครู (2503) โรงเรียนบ้านวังใหม่ประชาอุทิศ (2519) และโรงเรียนบ้านมาลา พร้อมนี้ขอขอบคุณทีมงานครอบครัวข่าว 3 และนายธานินทร์ โพธิทัพพะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำอำเภอเบตงที่ได้ประสานงานและสนับสนุนสื่อเพื่อเอื้อต่อการเรียนของนักเรียนที่ยากจนในชนบทห่างไกล ตลอดจนได้รับโอกาสดีๆ เติมรอยยิ้ม กำลังใจในวงการการศึกษาต่อไป เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 141 วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 145396 ครั้ง Your IP Address is 54.89.68.105
          ที่สนามโรงเรียนอนุบาลเบตง “สุภาพอนุสรณ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะพทางวิชาการและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคใต้ โดยมีนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งชมการแสดงบนเวทีของนักเรียนและเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการผลงานนักเรียน ครู ที่เป็นเลิศ ตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายทั้ง 6 ศูนย์ หน่วยงานภายใต้การนำของว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตอำเภอเบตง และอำเภอธารโต ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่ นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดประกวดซุ้มนิทรรศการผลงานนักเรียน ครูที่เป็นเลิศ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเช่นเดียวกัน สำหรับการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 76 กิจกรรม ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเด็กเรียนร่วม ซึ่งผลการแข่งขันสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 http://www.yala3.org เกสรี ปชส.สพป.ยล 3 ข่าว/ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานศิลปฯ ภาพ
 

สพป.ยล3ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมยกระดับผลสัมฤทธิ์

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายพงศ์พันธ์ ลีนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดจำนวน 14 โรง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูขาดวิชาเอก โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมทะเลหมอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายพงค์พันธ์ ลีนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า เนื่องจากที่ผ่านมาโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหามากในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเกิดจาก ครูไม่ครบชั้น ครูขาดวิชาเอก และครูมีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนน้อย ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำกว่าระดับประเทศ และในปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กโดยนำรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล แบบ R&D SUPHANBURI 1 MODEL ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนครบทุกกลุ่มสาระ ในการที่จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม นี้อีกด้วย เกสรี ปชส.สพป.ยล 3 ภาพ/ข่าว

 
           เมื่อวันที่ 10 กันยายน 255 2557 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการครู ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายศักดากร รัตนบุตรศรี ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ ซึ่งได้เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 โดยได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พร้อมทั้งในวันที่ 11 กันยายน 2557 ได้ร่วมพิธีณาปนกิจศพ อีกด้วย เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ
           เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผอ.สพป.ยะลาเขต 3 ได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 เข้าร่วมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ณโรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) โดยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ ทางสพป.ยะลา เขต 3 ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครูโรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพนอนุสรณ์ ผ่านการประเมินในรอบนี้ด้วย จิรา ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต3
34 หมู่ 7 ยะรม เบตง ยะลา
0 7323 2443หรือ 0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557
ที่สนามโรงเรียนอนุบาลเบตง “สุภาพอนุสรณ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะพทางวิชาการและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคใต้ โดยมีนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งชมการแสดงบนเวทีของนักเรียนและเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการผลงานนักเรียน ครู ที่เป็นเลิศ ตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายทั้ง 6 ศูนย์ หน่วยงานภายใต้การนำของว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตอำเภอเบตง และอำเภอธารโต ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่ นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดประกวดซุ้มนิทรรศการผลงานนักเรียน ครูที่เป็นเลิศ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเช่นเดียวกัน สำหรับการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 76 กิจกรรม ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเด็กเรียนร่วม ซึ่งผลการแข่งขันสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 http://www.yala3.org เกสรี ปชส.สพป.ยล 3 ข่าว/ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานศิลปฯ ภาพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้มอบหมายให้คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ประกอบด้วย นายมนูญ จันทร์สุข นายโกมุท รุยอ่อน นายสมมาต ศรีใหม ผู้บริหารสถานศึกษา นายประสิทธิ์ อ้วนเส็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราโมง จำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง นายธงชัย จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 และบุคลากรทางการศึกษา นางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางกนกลักษณ์ บุญปถัมภ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 ที่ใกล้จะถึงนี้ โดยมีนายมนูญ จันทร์สุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดกรวยและอ่านบทอศิรวาท ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา พร้อมนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอขอบคุณนางสาวพิมพ์ศิภัทดิ์ บัณฑิโต ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา และทีมงานที่เอื้อเฟื้อเวลาบันทึกเทปรายการถวายพระพรและเผยแพร่ออกอากาศทางสถานี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557
  ที่โรงแรมกาเด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1/2557 และมอบเกียรติบัตรให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะที่ทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานการศึกษาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว รองผอ.สพป.ยะลา เขต3เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวทองกรณีนักเรียนเป็นลมล้มป่วยขณะเรียนวิชาลูกเสือ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับคณะ SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GRIK สังกัดสำนักงานการศึกษาอำเภอกริค รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย จำนวน 30 คน สู่องค์กรแห่งรอยยิ้มด้วยความอบอุ่น ในการมาศึกษาดูงานระบบ My – Office และร่วมออกรายการวิทยุเพื่อการศึกษาเสมา ยะลา เขต 3 ทางคลื่น FM 93 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตงโดยมีนายฮัมดัน ตามาซอ ครูโรงเรียนบ้านยะรมและประธานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะล เขต 3 เป็นผู้ดำเนินรายการพิเศษ ภาคภาษามาลายู และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองเบตงอีกด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเกียรติประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกมส์ ครั้งที่ 6 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวรายงาน ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
นายสุริยัณ จันทร์ทบ รอง ผอ.สพป.ยะลาเขต 3 ได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลาเขต 3 นำคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาเข้า ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสมศรี ธัญญเกษตร โดยมีญาติ ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ตำรวจ รวมทั้ง ผอ.สพป.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยผู้เข้าร่วมงานยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้า และก่อนที่จะเริ่มพิธี ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อร่วมไว้อาลัยให้แก่ครูสมศรีด้วย จิรา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการ Safe Zone School เพื่อติดตั้งระบบ CCTV เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 29 มกราคม 2557
ณ โรงแรมแกรนด์ดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายศุภวริศก์ เพชรกาฬ นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดงานวันครูประจำปี 2557 โดยมีหน่วยงานราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอเบตง และอำเภอธารโต รวมทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ซึ่งทางสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูทุกสังกัดในการแสดงพลังอันสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษา เมือวันที่ 16มกราคม 2557 จิรา ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/เครือข่ายปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556
คณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ประกอบด้วย นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้แทน กพป. ผู้แทน ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่ฯ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนนักเรียนผู้แทนผู้ปกครอง นักประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่ฯ ร่วมประชุมเสวนาขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “ การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ปี 2556 จุดที่ 3 ภาคใต้ 14 จังหวัด เมื่อวันที่ 17 - 18 พ.ย. 56 ซึ่ง สพฐ.จัดขึ้น ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย และเยี่ยมชมนิทรรศการที่ได้จัดแสดงขึ้น เกสรี ปชส.สพป.ยล3 ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556
ณ โรงแรมกาเด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอธารโต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณ เปี่ยมสุข 56” ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ในสังกัดสพป.ยะลา เขต 3 โดยมีว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวให้โอวาทและกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต และเชิดชูเกียรติแกผู้เกษียณอายุราชการที่ได้เสียสละทุ่มเทให้กับหน้าที่ราชการและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูให้กับลูกศิษย์ได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี สำหรับปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 10 ราย ประกอบด้วย นิติกร จำนวน 1 คน นางสาวปภัสนา โนมพรรณ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 1 คน นายอิสมาแอ แมเราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ข้าราชการครู จำนวน 5 คน นางธนิดา ฤทธิชัยบวร ครูร.ร.บ้านบาแตตูแง นายสุขเกษม นราพงศ์ศาสน์ ครูร.ร.บ้านราโมงและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชน นางสุฝน สินสมรส ครูร.ร.สังวาลย์วิ 5 นายอเนก แสงศรีคำ ครูร.ร.บ้านตาเนาะแมเราะ นายชมศรีอินทร์ ครูร.ร.บ้านไทยพัฒนา และลูกจ้างประจำจำนวน 3 คน นายสุวิทย์ อวิรุทธพงศ์ พนักงานบริการ ร.ร.บ้านธารน้ำทิพย์ นายเฉลิม พรหมจันทร์ พนักงานบริการ ร.ร.บ้านจุโป และนายเจ๊ะบอสู หะมะ พนักงานบริการ ร.ร.บ้านเยาะ ซึ่งในงานมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเบตง อำเภอธารโต ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษามาร่วมแสดงมุทิตาจิตจำนวนร่วมกว่า 600 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/15 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า