สพป.ยะลาเขต3พัฒนาครูสังคมศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสู่AECปี58
 

สพป.ยะลาเขต3พัฒนาครูสังคมศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสู่AECปี58
               ที่ห้องประชุมบาลา ฮาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้จัดประชุมพัฒนาครูสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ AEC ในปี 2558 โดยมีครูสอนสังคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม จำนวน 106 คน นายสมศักดิ์ อินทจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานได้ประมวลความรู้ในระดับประเทศ พบว่า สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยในระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษา ให้สามารถรองรับเข้าสู่ AEC ปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จึงได้จัดกิจกรรมทบทวนหลักสูตร ให้ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ เรื่องเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพโดยการจัดแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาค้นคว้า เพื่อส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งให้ครูสามารถจัดกิจกรรมประชาคมอาเซียน กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีสอนและเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว
          นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยนางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน และได้เห็นถึงความสามัคคีอันเกิดจาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียนอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป
           วันนี้ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้ชนะการประกวดความสามารถด้านภาษาไทย เนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ จำนวน 10 รายการ พร้อมกล่าวให้โอวาท ภายใต้โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย ปี 2557 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับเกียรติบัตร จำนวน 84 ราย ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการประกวดทักษะความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนในวันสำคัญๆ ต่างๆ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่านและความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยของนักเรียน เพราะวิชาภาษาไทยเป็นวิชาพื้นฐานของนักเรียนในการที่จะทำให้การเรียนวิชาอื่นๆ เข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะวิชาคณิต วิทย์ เป็นวิชาที่มีคำตอบตายตัวสามารถพิสูจน์ได้ ส่วนภาษาไทยถ้ารู้หลักภาษาไทยแล้วยังไม่แน่ว่าตอบถูกหรือผิด เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่ดิ้นได้ ไม่ตายตัว เช่น กรณี สามารถอ่านได้ว่า กอ-ระ-นี หรือ กะ-ระ-นี ฉะนั้นภาษาไทยจึงจำเป็นต้องมีการฝึกฝนอยู่เสมอ รู้และเข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งการจะเป็นคนเก่งได้ต้องอาศัยตัวเองเป็นที่ตั้งในการศึกษาหาความรู้ ถ้าไม่เข้าใจให้ถามครูและผู้รู้ และที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องหาวิธีการหรือเทคนิคในการจูงใจให้นักเรียนสนใจในการเรียนภาษาไทย เพื่อที่จะทำให้การเรียนวิชาภาไทยเข้มแข็ง และสามารถนำวิชาภาษาไทยเชื่อมโยงกับวิชาอื่นได้อย่างแตกฉานอีกด้วย
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 140 วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 137692 ครั้ง Your IP Address is 54.226.120.156
          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้มอบหมายให้คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ประกอบด้วย นายมนูญ จันทร์สุข นายโกมุท รุยอ่อน นายสมมาต ศรีใหม ผู้บริหารสถานศึกษา นายประสิทธิ์ อ้วนเส็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราโมง จำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง นายธงชัย จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 และบุคลากรทางการศึกษา นางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางกนกลักษณ์ บุญปถัมภ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 ที่ใกล้จะถึงนี้ โดยมีนายมนูญ จันทร์สุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดกรวยและอ่านบทอศิรวาท ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา พร้อมนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอขอบคุณนางสาวพิมพ์ศิภัทดิ์ บัณฑิโต ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา และทีมงานที่เอื้อเฟื้อเวลาบันทึกเทปรายการถวายพระพรและเผยแพร่ออกอากาศทางสถานี
 

ผอ.สพป.ยะลา เขต 3ปฐมนิเทศนักเรียน
ทุนการศึกษาภูมิทายาทปีการศึกษา2557

          ที่ห้องประชุมบาลา ฮาลา ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษา ภูมิทายาท ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหารทราบถึงความเป็นมาของทุนการศึกษา การใช้จ่ายเงินทุน ผลการเรียนของนักเรียนทุน และให้นักเรียนทุนตระหนักถึงค่าของเงินทุน โดยมีนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรทุนครั้งนี้ จำนวน 223 ทุน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้นักเรียนในครอบครัวที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม มีความประพฤติดี เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดสรรทุนการศึกษา ภูมิทายาท จำนวน 223 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,975,000 บาท โดยแยกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนต่อเนื่องปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุนต่อเนื่องปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 ทุน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 26 ทุน และทุนไม่ต่อเนื่องปีการศึกษา 2557 ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 137 ทุน เพื่อให้ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหารทราบถึงความเป็นมาของทุนการศึกษา การใช้จ่ายเงินทุน ผลการเรียนของนักเรียนทุน และให้นักเรียนทุนตระหนักถึงค่าของเงินทุนและสร้างคุณประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

 
           เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษาในเขตเทศบาลเมืองเบตง กับส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 นำคณะถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธมงคล (กม.29) เพื่อสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประชาร่วมแห่เทียนพรรษาสายใย 2 แผ่นดิน
           ที่ห้องประชุมบาลา ฮาลา ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษา ภูมิทายาท ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหารทราบถึงความเป็นมาของทุนการศึกษา การใช้จ่ายเงินทุน ผลการเรียนของนักเรียนทุน และให้นักเรียนทุนตระหนักถึงค่าของเงินทุน โดยมีนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรทุนครั้งนี้ จำนวน 223 ทุน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต3
34 หมู่ 7 ยะรม เบตง ยะลา
0 7323 2443หรือ 0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้มอบหมายให้คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ประกอบด้วย นายมนูญ จันทร์สุข นายโกมุท รุยอ่อน นายสมมาต ศรีใหม ผู้บริหารสถานศึกษา นายประสิทธิ์ อ้วนเส็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราโมง จำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง นายธงชัย จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 และบุคลากรทางการศึกษา นางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางกนกลักษณ์ บุญปถัมภ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 ที่ใกล้จะถึงนี้ โดยมีนายมนูญ จันทร์สุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดกรวยและอ่านบทอศิรวาท ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา พร้อมนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอขอบคุณนางสาวพิมพ์ศิภัทดิ์ บัณฑิโต ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา และทีมงานที่เอื้อเฟื้อเวลาบันทึกเทปรายการถวายพระพรและเผยแพร่ออกอากาศทางสถานี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557
  ที่โรงแรมกาเด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1/2557 และมอบเกียรติบัตรให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะที่ทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานการศึกษาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว รองผอ.สพป.ยะลา เขต3เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวทองกรณีนักเรียนเป็นลมล้มป่วยขณะเรียนวิชาลูกเสือ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับคณะ SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GRIK สังกัดสำนักงานการศึกษาอำเภอกริค รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย จำนวน 30 คน สู่องค์กรแห่งรอยยิ้มด้วยความอบอุ่น ในการมาศึกษาดูงานระบบ My – Office และร่วมออกรายการวิทยุเพื่อการศึกษาเสมา ยะลา เขต 3 ทางคลื่น FM 93 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตงโดยมีนายฮัมดัน ตามาซอ ครูโรงเรียนบ้านยะรมและประธานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะล เขต 3 เป็นผู้ดำเนินรายการพิเศษ ภาคภาษามาลายู และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองเบตงอีกด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเกียรติประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกมส์ ครั้งที่ 6 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวรายงาน ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
นายสุริยัณ จันทร์ทบ รอง ผอ.สพป.ยะลาเขต 3 ได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลาเขต 3 นำคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาเข้า ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสมศรี ธัญญเกษตร โดยมีญาติ ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ตำรวจ รวมทั้ง ผอ.สพป.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยผู้เข้าร่วมงานยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้า และก่อนที่จะเริ่มพิธี ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อร่วมไว้อาลัยให้แก่ครูสมศรีด้วย จิรา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการ Safe Zone School เพื่อติดตั้งระบบ CCTV เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 29 มกราคม 2557
ณ โรงแรมแกรนด์ดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายศุภวริศก์ เพชรกาฬ นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดงานวันครูประจำปี 2557 โดยมีหน่วยงานราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอเบตง และอำเภอธารโต รวมทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ซึ่งทางสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูทุกสังกัดในการแสดงพลังอันสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษา เมือวันที่ 16มกราคม 2557 จิรา ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/เครือข่ายปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556
คณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ประกอบด้วย นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้แทน กพป. ผู้แทน ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่ฯ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนนักเรียนผู้แทนผู้ปกครอง นักประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่ฯ ร่วมประชุมเสวนาขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “ การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ปี 2556 จุดที่ 3 ภาคใต้ 14 จังหวัด เมื่อวันที่ 17 - 18 พ.ย. 56 ซึ่ง สพฐ.จัดขึ้น ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย และเยี่ยมชมนิทรรศการที่ได้จัดแสดงขึ้น เกสรี ปชส.สพป.ยล3 ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556
ณ โรงแรมกาเด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอธารโต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณ เปี่ยมสุข 56” ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ในสังกัดสพป.ยะลา เขต 3 โดยมีว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวให้โอวาทและกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต และเชิดชูเกียรติแกผู้เกษียณอายุราชการที่ได้เสียสละทุ่มเทให้กับหน้าที่ราชการและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูให้กับลูกศิษย์ได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี สำหรับปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 10 ราย ประกอบด้วย นิติกร จำนวน 1 คน นางสาวปภัสนา โนมพรรณ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 1 คน นายอิสมาแอ แมเราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ข้าราชการครู จำนวน 5 คน นางธนิดา ฤทธิชัยบวร ครูร.ร.บ้านบาแตตูแง นายสุขเกษม นราพงศ์ศาสน์ ครูร.ร.บ้านราโมงและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชน นางสุฝน สินสมรส ครูร.ร.สังวาลย์วิ 5 นายอเนก แสงศรีคำ ครูร.ร.บ้านตาเนาะแมเราะ นายชมศรีอินทร์ ครูร.ร.บ้านไทยพัฒนา และลูกจ้างประจำจำนวน 3 คน นายสุวิทย์ อวิรุทธพงศ์ พนักงานบริการ ร.ร.บ้านธารน้ำทิพย์ นายเฉลิม พรหมจันทร์ พนักงานบริการ ร.ร.บ้านจุโป และนายเจ๊ะบอสู หะมะ พนักงานบริการ ร.ร.บ้านเยาะ ซึ่งในงานมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเบตง อำเภอธารโต ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษามาร่วมแสดงมุทิตาจิตจำนวนร่วมกว่า 600 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้เสนอนโยบายการปิดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2556 ในคราวประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เพื่อส่งเสริมการปฎิบัติศาสนกิจการละศีลอดในเดือนรอมฎอนและการเฉลิมฉลองในวันอีดีลฟีตรีตลอดจนเพื่อป้องกันการขาดเรียน ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/15 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า