สพป.ยล 3 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ครูสมศรี ธัญญเกษตร
 

สพป.ยล3จัดอบรมการใช้โปรแกรม
การรับนักเรียนด้วยระบบออนไลน์
               ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายให้สถานศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ ทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นธรรมและเสมอภาค โดยให้โรงเรียนทำการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลแผนแยกตามประเภท ข้อมูลการสมัครรายวัน และข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้บุคลากรครู ที่ปฏิบัติงานในการรับนักเรียน ทำความเข้าใจในการใช้ระบบการรับนักเรียนและสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมทั้งให้สถานศึกษารายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ด้วย ในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันอนุมัติผลการเรียนและสำเร็จการศึกษาในแต่ละครั้ง โดยโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา (ปพ.3 ป) จัดทำสำเนาครั้งละ 2 ชุด ชุดที่ 1 เก็บไว้ที่สถานศึกษา ชุดที่ 2 ส่งเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.3บ) จัดทำสำเนาครั้งละ 3 ชุด ชุดที่ 1 เก็บไว้ที่สถานศึกษา ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ส่งเก็บไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลรายงานผู้สำเร็จการศึกษาในระบบออนไลน์ นอกจากนี้แล้วเมื่อสถานศึกษารายงานผู้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะต้องจำหน่ายนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 นี้ เกสรี ข่าว/ภาพ
          ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 พร้อมด้วย นายมนูญ จันทร์สุข และนายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผอ.สพป.ยะลาเขต 3 ร่วมงานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503 ) และร่วมแสดงความยินดีกับท่านกำนัน มนเทียร แตปูซู โดยมี นายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดอำเภอเบตง กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา การจัดงานในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านใหม่วันครู (2503 ) ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและคณะครู ได้พร้อมใจกัน จัดงานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503 ) และงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับท่านกำนัน มนเทียร แตปูซู ที่ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยว แหนบทองคำประจำปีพุทธศักราช 2557 ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้โรงเรียนเจริญเติบโต ก้าวหน้า ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษาเป็นตัวชี้วัดความมีคุณภาพของโรงเรียน รูปแบบของการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการแสดงความสามารถของนักเรียนในระดับการศึกษาประถมศึกษาตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ตลอดทั้งงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีกับท่านกำนัน ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นการตอบแทนที่ท่านได้ช่วยเหลือโรงเรียนมาโดยตลอด ทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนในตำบลอัยเยอร์เวง อีกด้วย จิรา ภาพ/ข่าว
           ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายมนูญ จันทร์สุข รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนายุทธศาสตร์การสอน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -28 มีนาคม 2557 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 128 คน จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) โรงเรียนจงฝามูลนิธิ โรงเรียนบ้านราโมง โรงเรียนสังวาลวิทย์ 5 โรงเรียนบ้านวังใหม่ ประชาอุทิศ (2519) โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ และโรงเรียนบ้านยะรมโดยมีนายบรรเทิง ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) กล่าวรายงาน นายบรรเทิง ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) กล่าวว่า ในนามของผู้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนายุทธศาสตร์การสอน สภาพปัญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะที่ผ่านมา พบว่ายังมีปัญหาที่จำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ที่ผ่านมาคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจของสังคม เด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O –NET ) ได้แก่ภาษาไทย ภาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมยังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า ร้อยละ 50 และมาตรฐานความสามารถยังได้คะแนนต่ำในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งนี้แล้ว นายมนูญ จันทร์สุข รองผอ.สพป.ยล 3 ได้บรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนายุทธศาสตร์การสอน อีกด้วย จิรา ข่าว/ภาพ
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 136 วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน
จำนวนผู้ชม 124134 ครั้ง Your IP Address is 54.81.170.186
          นายสุริยัณ จันทร์ทบ รอง ผอ.สพป.ยะลาเขต 3 ได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลาเขต 3 นำคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาเข้า ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสมศรี ธัญญเกษตร โดยมีญาติ ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ตำรวจ รวมทั้ง ผอ.สพป.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยผู้เข้าร่วมงานยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้า และก่อนที่จะเริ่มพิธี ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อร่วมไว้อาลัยให้แก่ครูสมศรีด้วย จิรา ภาพ/ข่าว
 

สพป.ยล3ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ครูสมศรี ธัญญเกษตร

          พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสมศรี ธัญญเกษตร ครู รร.บ้านโคกมือบา (มิตรภาพที่ 223) ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้จัดพิธีขึ้น ณ ฌาปนสถานวัดโฆษิต ม.2 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ด้านนายสงวน อินทรักษ์ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เหตุที่เกิดขึ้นสร้างความสูญเสียให้กับบุคลากรครู ซึ่งที่ผ่านมามีการพูดคุยถึงมาตรการการดูแลความปลอดภัยมาอย่างตลอดและในพื้นที่ อ.ตากใบ ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รัดกุมมาก แต่เหตุก็ยังคงเกิดขึ้น หลังจากนี้จะต้องปรับกำลังในการดูแลความปลอดภัยให้รอบด้านมากขึ้น โดยวันที่ 27 มีนาคมนี้จะหารือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ทั้งนี้ นายสุริยัณ จันทร์ทบ รอง ผอ.สพป.ยะลาเขต 3 ได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลาเขต 3 นำคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาเข้า ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสมศรี ธัญญเกษตร โดยมีญาติ ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ตำรวจ รวมทั้ง ผอ.สพป.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยผู้เข้าร่วมงานยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้า และก่อนที่จะเริ่มพิธี ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อร่วมไว้อาลัยให้แก่ครูสมศรีด้วย จิรา ภาพ/ข่าว

 
           โรงเรียนนิคมสร้างสร้างตนเองธารโต 6 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2557 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้าย ฟารีดะห์ภาพ/ข่าว
           เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยใช้โปรแกรมการรับนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต3
34 หมู่ 7 ยะรม เบตง ยะลา
0 7323 2443หรือ 0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
นายสุริยัณ จันทร์ทบ รอง ผอ.สพป.ยะลาเขต 3 ได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลาเขต 3 นำคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาเข้า ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสมศรี ธัญญเกษตร โดยมีญาติ ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ตำรวจ รวมทั้ง ผอ.สพป.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยผู้เข้าร่วมงานยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้า และก่อนที่จะเริ่มพิธี ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อร่วมไว้อาลัยให้แก่ครูสมศรีด้วย จิรา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการ Safe Zone School เพื่อติดตั้งระบบ CCTV เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 29 มกราคม 2557
ณ โรงแรมแกรนด์ดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายศุภวริศก์ เพชรกาฬ นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดงานวันครูประจำปี 2557 โดยมีหน่วยงานราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอเบตง และอำเภอธารโต รวมทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ซึ่งทางสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูทุกสังกัดในการแสดงพลังอันสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษา เมือวันที่ 16มกราคม 2557 จิรา ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/เครือข่ายปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556
คณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ประกอบด้วย นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้แทน กพป. ผู้แทน ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่ฯ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนนักเรียนผู้แทนผู้ปกครอง นักประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่ฯ ร่วมประชุมเสวนาขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “ การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ปี 2556 จุดที่ 3 ภาคใต้ 14 จังหวัด เมื่อวันที่ 17 - 18 พ.ย. 56 ซึ่ง สพฐ.จัดขึ้น ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย และเยี่ยมชมนิทรรศการที่ได้จัดแสดงขึ้น เกสรี ปชส.สพป.ยล3 ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556
ณ โรงแรมกาเด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอธารโต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณ เปี่ยมสุข 56” ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ในสังกัดสพป.ยะลา เขต 3 โดยมีว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวให้โอวาทและกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต และเชิดชูเกียรติแกผู้เกษียณอายุราชการที่ได้เสียสละทุ่มเทให้กับหน้าที่ราชการและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูให้กับลูกศิษย์ได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี สำหรับปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 10 ราย ประกอบด้วย นิติกร จำนวน 1 คน นางสาวปภัสนา โนมพรรณ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 1 คน นายอิสมาแอ แมเราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ข้าราชการครู จำนวน 5 คน นางธนิดา ฤทธิชัยบวร ครูร.ร.บ้านบาแตตูแง นายสุขเกษม นราพงศ์ศาสน์ ครูร.ร.บ้านราโมงและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชน นางสุฝน สินสมรส ครูร.ร.สังวาลย์วิ 5 นายอเนก แสงศรีคำ ครูร.ร.บ้านตาเนาะแมเราะ นายชมศรีอินทร์ ครูร.ร.บ้านไทยพัฒนา และลูกจ้างประจำจำนวน 3 คน นายสุวิทย์ อวิรุทธพงศ์ พนักงานบริการ ร.ร.บ้านธารน้ำทิพย์ นายเฉลิม พรหมจันทร์ พนักงานบริการ ร.ร.บ้านจุโป และนายเจ๊ะบอสู หะมะ พนักงานบริการ ร.ร.บ้านเยาะ ซึ่งในงานมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเบตง อำเภอธารโต ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษามาร่วมแสดงมุทิตาจิตจำนวนร่วมกว่า 600 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้เสนอนโยบายการปิดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2556 ในคราวประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เพื่อส่งเสริมการปฎิบัติศาสนกิจการละศีลอดในเดือนรอมฎอนและการเฉลิมฉลองในวันอีดีลฟีตรีตลอดจนเพื่อป้องกันการขาดเรียน ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556
ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง นายมนูญ จันทร์สุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้รับมอบหมายให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาการลูกเสือขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ 3 ของโลก โดยมีลูกเสือและเนตรนารีในสังกัดสพฐ. สังกัดสถานศึกษาเอกชน สังกัดเทศบาล สังกัดมัธยมศึกษาร่วมเดินสวนสนามเป็นจำนวนมาก นายนิพัทธ์ สัจจะบุตร ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ในนามคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กล่าวว่า กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนมีระเบียบวินัย เป็นคนดี เสียสละ ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยโดยกระบวนการลูกเสือเป็นแนวทางในการพัฒนา ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้นำกระบวนการลูกเสือพัฒนากิจการลูกเสือ 2 ด้าน ด้านแรกคือการบริหาร โดยได้จัดตั้งกองลูกเสือ จำนวน 5 กอง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 55 คน ด้านที่สอง คือ ด้านการพัฒนากิจการลูกเสือ ด้วยการส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือในระดับขั้นความรู้เบื้องต้นและขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน 84 คน สนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือระดับต่างๆ จำนวน 25 คน จัดงานชุมนุมลูกเสือไทย – อาเซียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้กิจการลูกเสือไทยมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดความรัก สมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยยึดความมีระเบียบวินัยในตนเองเป็นที่ตั้ง บังเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556
ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเมืองเบตง จังหวัดยะลา นายณรงค์ ดูดิง ประธานกรรมาธิการอาเซียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เกมส์ ครั้งที่ 5 มีผู้บริหารทางการศึกษา บุคลการทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ 5 จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาสและยะลา พร้อมอีกหนึ่งสำนักงานการศึกษาอำเภอบาลิ่ง/ซิค รัฐเปรัค ประเทศมาเลย์เซีย ร่วมกว่า 1,200 คน 15 หน่วยกีฬาโดยมีว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นกล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ได้พบปะและมอบนโยบายผ่านรายการเสียงตามสาย "รั้วการศึกษายะลา เขต 3" วันแรกของการรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งบรรยากาศการสมัครมีผู้สนใจจำนวนมาก โดยมีรองผอ.สพป.ยะลา เข ต3 ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ บุคลการทางการศึกษายะลา เขต 3 อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับผู้สมัครที่พบปัญหาในการสมัครครั้งนี้
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เดินทางไปพบปะยามเช้าจิบน้ำชา กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเป็นกันเองระหว่างหน่วยงานการศึกษากับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอธารโตและแลกเปลี่ยนข่าวสารของหน่วยงาน พร้อมทั้งหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมร่วมจัดซุ้มนิทรรศการการศึกษาในงานดาหลาบานที่อำเภอธารโต โดยการต้อนรับจากนายอำเภอธารโต นอกจากนี้แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอิศรา ทองธวัช ได้ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าในครั้งนี้ด้วย เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/15 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า