แบบประเมินการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล ปี 2556

         ขอความร่วมมือจากทุกโรงเรียนให้ข้าราชการครู ที่เข้ารับการพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยวิธี การฝึกอบรม การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching  and Mentoring   จาก สพฐ.หรือ สพป. ตอบแบบประเมินการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล ปี 2556  ผ่านทางระบบ  ภายในวันที่  30  กันยายน  2556