[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 : Yala Primary Educational Service Area Office 3
    
เมนูหลัก
ระบบส่งข่าวสาร
ข้อมูลสารสนเทศ
รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.
เอกสารเผยแพร่

   
   

 

รายงานข้อมูล

 
 
 
 
 

ลิงค์เว็บไซต์การศึกษา

  

เว็บโรงเรียนในสังกัด

ลิงค์หน่วยงานราชการ
poll

   ท่านพึงพอใจกลุ่มงานใดมากที่สุด


  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มนโยบายและแผน
  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  4. กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
  5. กลุ่มบริหารการงานเงินและสินทรัพย์
  6. หน่วยตรวจสอบภายใน


ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

Facebook On Web
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

ค้นหาจาก google

  
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่  
 

รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พ.ศ. 2554

ภาพบุคคล ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งประจำ ตำแหน่ง
  1 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ประธานกรรมการ 
  2 นายไพโรจน์ ทองศิริ ผอ.ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต  กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
  3 นางอาภาภรณ์ มณีเนียม ผอ.ร.ร.จงฝามูลนิธิ  กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขัันพื้นฐานของเอกชน
  4 นางพรทิพย์ สายะเวส ครู ร.ร.บ้านยะรม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย
  5 นายประสิทธิ์ จินากุล ผอ.ร.ร.บ้านโต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  6 นายวิโรจน์ คำนึงคุณากร ผอ.ร.ร.เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมนิผล
  7 นายเสกสรร เส็นเจริญ ผอ.ร.ร.บ้านด่านสันติราษฎร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา
  8 นางภาวิณี  ลิ่มตระกูล ครู ร.ร.บ้านเบตง "สุภาพอนุสรณ์" กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
  9 นายสมศักดิ์  อินทจักร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ